Riskhantering är inte bara att teckna försäkring

2016.10.07

Det tycks vanligt att inte planera för bekymmer. Kanske i förhoppningen att slippa att bli drabbad. Många problem kan dock undvikas om de hanteras innan de dyker upp. Det kan därför vara lämpligt att redan när allt är bra vända sig till en jurist, som ju ofta arbetar hela dagarna med problemlösning och riskeliminering.

I vårt arbete ger vi regelbundet rådgivning till våra kunder för att oplanerade händelser skall påverka dem på ett så förutsägbart sätt som möjligt. Det vanligast förekommande är upprättande eller granskning av olika former av affärsavtal, men även rent familjerättsliga handlingar. Följande exempel åskådliggör hur man kan tänka efter före.

Skriv avtal med kunder och leverantörer
Att träffa en affärsöverenskommelse kan ske både snabbt och lätt. Men gör man det för lätt för sig är risken uppenbar att den enes syn på innehållet i överenskommelsen inte överensstämmer med den andre avtalspartnerns. Av den anledningen bör affärsöverenskommelser alltid göras skriftliga där båda parter signerar handlingen. Utöver de uppenbara innehållspunkterna som uppgifter om parterna, avtalad vara eller tjänst, leveranstid och pris, kan det vara lämpligt att reglera saker som betalningsvillkor, garantier, bristande garantiuppfyllelse, reklamationer, sätt att lösa tvister, och i många avtal även sekretess, konkurrens och skydd för ”know-how”.

I avtalsförhållanden mellan svenska näringsidkare finns för all del ett gott grundskydd genom lagstiftningen, men den är på inget sätt heltäckande och framförallt kan lagarna inte ersätta parternas förhandlade nedtecknade överenskommelse. Det som man brukar kalla den gemensamma partsviljan. Än viktigare blir det skriftliga avtalet vid gränsöverskridande affärsförbindelser, där det tillkommer frågor om i vilket land som tvister skall lösas samt efter vilket lands lagstiftning.

Skriv kompanjonavtal
Den många gånger viktigaste affärsöverenskommelsen är den mellan två eller flera kompanjoner. Alltför ofta inleds ett gemensamt företagande utan klara diskussioner och skriftlig dokumentation om vad som skall gälla. Med tiden ändrade uppfattningar och oklara minnen kan leda till olösliga konflikter som kan spoliera ett annars framgångsrikt företagande.

Ett kompanjonavtal skall naturligtvis innehålla partsuppgifter och ägarfördelning, samt reglering av hur beslut skall fattas, parts anställningsvillkor, konkurrensbegränsning, illojalitet och avtalsbrott. De i mitt tycke kanske viktigaste punkterna är respektive parts insats i och för verksamheten, såväl arbetsinsats som ekonomisk, och, vilket emellanåt faktiskt saknas, parternas avsikt med det gemensamma företagandet. Varför skall man driva företag tillsammans? Vad skall företaget göra? Är målsättningen en börsintroduktion, specifik försäljningstillväxt eller rent av god utkomst till begränsad arbetsinsats. Det kan även vara lämpligt att tidsbestämma hur länge företagandet skall pågå under de avsedda formerna.

Kompanjonavtalet är till sin natur ett värn för den överenskommet bedrivna verksamheten, och bör därför även innehålla regler som skyddar verksamheten när enskild part lämnar företaget. Det kan gälla frivillig eller ofrivillig försäljning av parts ägarandel, varaktigt nedsatt arbetsoförmåga eller dödsfall. Avtalet bör även skydda parter emot att mot sin vilja bli pådyvlade nya kompanjoner. Ett kompanjonavtal är ett levande dokument och oavsett vad som stadgas i det kan parterna ändra och justera avtalet närhelst det är lämpligt och parterna så överenskommer.

Skriv äktenskapsförord
Ett av de tråkigare ”tänk efter före” råden är att påtala för den som står i begrepp att ingå äktenskap att det kanske inte kommer att hålla, och att det därför är lämpligt att nu när allt är som bäst planera för vad som skall gälla när det blir som värst. För den som bedriver företag tillsammans med andra är det inte bara olämpligt att ignorera frågan, utan rent av vårdslöst. För många utgör det orealiserade värdet i företaget en så stor del av makarnas gemensamma tillgångar att avsaknad av äktenskapsförord kan framtvinga en försäljning av företaget.

Ett äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Det finns inga formkrav på hur det skall se ut, men om man ingår äktenskapsförord innan giftermålet måste det framgå av texten att de blivande makarna skall gifta sig. För att äktenskapsförordet skall vara gällande måste det registreras i Äktenskapsregistret, som handläggs av Skatteverket.

Skriv testamente
Få saker kan förorsaka så bittra tvister som osämja över arv. Visserligen är lagstiftningen noga genomtänkt och kan ge ett rimligt resultat, men lagen kan knappast ersätta testamentet som uttryck för den avlidnes vilja. Ett testamente kan utformas på många sätt, men för att undvika det oönskade rekommenderas anlitande av en expert. Ett testamente har även vissa formkrav som måste följas för att det skall vara giltigt. Bland annat måste underskriften i ett testamente vara bevittnat av två vittnen.

Genom testamente kan man förordna vem som skall ärva och vad den skall ärva. Det finns även möjlighet att förordna att det ärvda skall utgöra enskild egendom i äktenskap. Man kan förordna att någon skall ha nyttjanderätt till egendom medan äganderätten skall tillfalla annan. Vidare kan föreskrivas vem som skall ärva egendomen efter det att förste testamentstagaren avlidit. Ett senare upprättat testamente äger företräde framför tidigare upprättat.

Om det ovanstående är intressant för dig, eller om du har frågor kring det, kontakta gärna Kreativgruppens bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@kreativgruppen.se.

Fler nyheter